FNs retningslinjer for "Alternative care"

FNs generalforsamling vedtok i 2010 en resolusjon 64/142 som har navnet "Guidelines for alternative Care for Children". Resolusjonen tar utgangspunkt i barnekonvensjonen og gir utdypende føringer for hvordan nasjonale myndigheter skal innrette sitt arbeid for å sikre barnerettighetene for barn som plasseres in "alternative care". Dette begrepet defineres slik: "All children not in the overnight care of at least one of their parents, for whatever reason and under whatever circumstances"  Også enslige umyndige barn som er utenfor sitt opprinnelsesland inngår i definisjonen. Alternative care kan komme i stand som en uformell (privat arrangert ordning) eller som en formell plassering gjort av kompetente myndigheter. Retningslinjene  nevner både slektsplasseringer, fosterhjemsplasseringer. andre familielignende plasseringer, institusjonsplassering og andre former for "independent living arrangements for children"

Retningslinjene peker på viktigheten av familiekontakt og for muligheter for lokal plassering og reintegreringsmuligheter i sin opprinnelige familie og sitt tidligere nærmiljø. Retningslinjene peker også på viktigheten av å beskytte alle plasserte barn mot "abuse, neglect and all forms of exploitation" og at deres velferd, skolegang og hverdag for øvrig må ivaretas.

Retningslinjene er utgitt på engelsk og kan finnes via denne lenken: