Barnekomiteens generelle kommentar nr. 9

FNs barnekomite utarbeider jevnlig GC - Generelle kommentarer for de enkelte rettighetsområdene i barnekonvensjonen. Dette gjøres ut fra komiteens erfaringer med landrapportene og ofte ut fra såkalte "Days og General discussion" der også barn oftest er tilstede.

I 2007 utarbeidet komiteen sin GC nr. 9 om rettigheter til barn med nedsatt funksjonsevne http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Barnets%20rettigheter/Generell%20kommentar%209%20-%2022%2012%2009.pdf

Denne gir en utdypende fortolkning av barnas rettigheter knyttet til artikkel 23.