Verktøy for handlingsplan for Universell utforming

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet publiserte 15.04.13 et nytt verktøy…
Les mer

Prosjektet Familieveiviser – resultater

Helsedirektoratet ønsker blant annet gjennom sluttrapporten fra satsingen i prosjekt…
Les mer

Kompetanseheving i pleie- og omsorgstjenesten

Fylkesmannen lyser nå ut midler som gis kommunene gjennom Kompetanseløftet 2015. Dette er…
Les mer

Inkludering og likeverd/universell utforming

Kommunene har en nøkkelrolle for å realisere offentlig politikk for inkludering og…
Les mer

Tilbud etter sosialtjenesteloven

Tilbudet etter sosialtjenesteloven til barn og foreldre skal være på forsvarlig nivå i…
Les mer

Hva gjorde kommunene i 2009?

Fylkesmannen stilte i 2009 følgende kontrollspørsmål til kommunene: Har kommunene…
Les mer