CRPD - Convention on the Rights of Persons with Disabilities

I 2006 vedtok FN sin konvensjon CRPD om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Norge ratifiserte CRPD i 2013 og har dermed forpliktet seg til å oppfylle rettighetene som konvensjonen gir for alle mennesker som av ulike grunner har nedsatt funksjonsevne. Ut over dette er barn med nedsatt funksjonsevne særlig vernet gjennom barnekonvensjonens art 23 nr. 1 t.o.m. 4. FN har for denne konvensjonen også vedtatt en frivillig tilleggsprotokoll om individuell klagerett, men Norge har - som i tilfellet med barnekonvensjonen, ikke ratifisert denne tilleggsprotokollen.

SAFO - Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner har på sin nettside   en beskrivelse av FNs kontrollsystem rundt denne konvensjonen. Norge skal her hvert fjerde år sende sin rapport om tilstanden. Første rapport ble sendt i 2015. Her vil du også finne både Norges rapport og en rekke andre rapporter som knytter seg til ivaretakelsen av personer med nedsatt funksjonsevne i Norge. Funksjonshemmede barns situasjon er også omtalt i flere av rapportene.