Program for folkehelsearbeid i kommunene

Det nye folkehelseprogrammet er et utviklingsarbeid som skal bidra til langsiktig styrking av kommunenes lokale arbeid med å fremme god helse og livskvalitet, for både voksne og barn. Programmet er etablert gjennom et samarbeid mellom KS og Helse- og omsorgsdepartementet. Barn og unge skal være en prioritert gruppe og det skal legges vekt på å utvikle og spre metoder og tiltak for å styrke barn og unges egne ressurser, deltakelse og aktivitet i lokalsamfunnet og hindre utstøting. Programmet skal legge til rette for samarbeid mellom aktører innen bl.a. helsetjenesten, skole og barnehage, politi og frivillig sektor. Programmidlene skal tildeles fylkeskommunene etter søknad og de får dermed ansvar for å samordne tiltakene regionalt og være ansvarlig for tildeling av midler til enkeltkommuner.

Søknadsfristen er satt til 1.april 2017.

Her kan du lese nyheten om programmet