Barnets beste i vanskelige skolesaker

Sivilombudsmannen behandler løpende saker som handler om barnets beste. Slike saker gir…
Les mer

Nettside mot mobbing

Over 30000 norske barn og unge blir mobbet på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. I…
Les mer

Frokostseminar i Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet har etablert et tilbud som består i at frokostseminarene nå er…
Les mer

Du bestemmer

Senter for IKT i utdanningen og Datatilsynet har utviklet nettsiden…
Les mer

Kommunespillet

KS besøkssenter er en ny digital læringsarena primært for elever i 10.klasse og i…
Les mer

BRUK DIREKTORATENES NYE VEILEDER OM SAMARBEID MELLOM SKOLE OG BARNEVERN

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Utdanningsdirektoratet (Udir) har…
Les mer

Hefte om barn som opplever brudd mellom foreldrene

FUB (Foreldreutvalget for barnehager) og Bufdir (Barne-, ungdoms og familiedirektoratet)…
Les mer

Hefte om hva barnekonvensjonen betyr i skolens hverdag

Pedlex gir jevnlig ut god informasjon for den norske skolen. I år har Pedlex laget et…
Les mer

Bruk av konkreter i barnehagene

Barnely kommunale barnehage i Harstad kommune i Troms har utviklet en egen metodikk ved…
Les mer

Godt faglig arbeid i barnehage på Hitra

Vi har fått sendt månedsplanen for november fra alle barna på Sjøstjerna, og Oddbjørg,…
Les mer

De 10 levereglene i barnehagen

Flatraket barnehage i Selje kommune i Sogn og Fjordane har laget 10 leveregler. Dette er…
Les mer

Ungdomsskolegutter inn som lekeressurs i barnehagen

Fylkesmannen i Troms ønsker, som et rekrutteringstiltak og tiltak for å øke andelen menn…
Les mer

Åpne dører - klasseledelse

Utdanningsdirektoratet har laget en ny film om klasseledelse i praktisk og variert…
Les mer

FN-spill som kan brukes i skolen

FN-sambandet publiserer spill som kan være egnet til bruk i skolen. Via lenken…
Les mer

Barnekonvensjonen tilrettelagt for skolen

Barneombudet og Unicef Norge har samarbeidet om et skoleopplegg som tar utgangspunkt i…
Les mer

Helsefremmende barnehager og skoler

Nøtterøy kommune i Vestfold har stort fokus på den psykososiale helsa til barna i…
Les mer

LEARN - i Finnmark

Sjumilssteget har mottatt en epost i etterkant av Fylkesmannen i Finnmarks…
Les mer

Satsing fra Telemark: Talenter for framtida

Fylkesmannen i Telemark, Telemark fylkeskommune, NAV og Grenlandskommunene Bamble,…
Les mer

Folkemøter som ledd i "Jobbing mot mobbing"

Lenvik kommune har vært pilotkommune i Sjumilssteget siden starten i 2009. I april 2011…
Les mer

Digital dømmekraft

På dette nettstedet vil dere bl.a. finne forslag til hva primært grunnskolen bør ha som…
Les mer

Verdens fineste stilling ledig - kampanjen 2013

Barnehagelærerkampanjen går nå inn i sitt andre år. Til høsten starter den nye…
Les mer

Veilederen "Barns trivsel - voksnes ansvar"

Den nye veilederen som skal sette fokus på barns psykososiale miljø i barnehagene, er nå…
Les mer

Lenvik kommune: Lokal læreplan

Lenvik kommune, som i perioden 2009--2012, var pilotkommune i Sjumilsstegsarbeidet i…
Les mer

Hjelp Jesper

Organisasjonen "Voksne for barn" har utarbeidet både bok, filmsnutter og etterhvert også…
Les mer

Fritidstilbud til alle

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har gitt ut et eksempelhefte…
Les mer

Informasjon ti foreldre

På Utdanningsdirektoratets hjemmeside er det lagt ut en nyhet om hvilken informasjon…
Les mer
Bilde fra hjememsiden til barnevakten.no

Digital mobbing av barn

Mobbing av og blant barn på nett er en av de verste utslag av den moderne teknologien.…
Les mer

Tommelen ned for nettmobbing

Digital mobbing er et stort problem og arbeid mot dette var et viktig tema under…
Les mer

Regjeringens nye strategi for Ungdomstrinnet

Utdanningsdirektoratet la 15.05.12 ut den nye stragien for Ungdomstrinnet Motivasjon og…
Les mer

Program for bruk av barnekonvensjonen i grunnskolen

Det finnes ulike varianter internasjonalt for å benytte barnekonvensjonen i grunnskolen.…
Les mer
Default Image

Radonmålinger i skoler og barnehager

Den nye radonforskriften stiller krav til at alle skoler og barnehager kal ha så lave…
Les mer

Pilotprosjekt om barnehagen som læringsmiljø og danningsarena

Troms fylke er sammen med 5 andre fylker i landet invitert til å delta i et pilotptosjekt…
Les mer

Tidlig innsats - Kvellomodellen

Barnehagene er en vesentlig arena når det gjelder muligheter for å kartlegge og for å…
Les mer

Redd Barnas nye undervisningsopplegg

Redd Barna i Norge har nylig gitt ut heftet Hvordan står det til med barn i Norge? Heftet…
Les mer

Kan et barn ha plass i to barnehager?

Pilotkommunen Lenvik v/prosjektleder henvendte seg til Fylkesmannen med spørsmål om man…
Les mer

Programmer for psykisk helse i skolen

Som ledd i opptrappingsplanen for psykisk helse, ble det utviklet flere…
Les mer

Rapport om barnehagebarn fra NTNU samfunnsforskning

NTNU samfunnsforskning har nylig gitt ut en rapport i skriftserien fra BUS – Barnevernets…
Les mer

ART kan brukes i skoler og barnehager

ART (Agression Replacement Training) er et program for trening i sosial kompetanse. Ut…
Les mer

Barnekonvensjonen i barnehage og småskole

Redd Barna utga i 1995 en publikasjon som fokuserte på barnas rettigheter i skoler og…
Les mer

Manifest mot mobbing

Alle landets kommuner er nå invitert til et samarbeid mot mobbing. Bak initiativet står…
Les mer

Om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt

Det er viktig å debattere om det er grunnlag for å være så opptatt av…
Les mer

Viktig arbeid med skolevegring

For mange barn og ungdom er årsaken til høyt fravær vegring mot å gå på skolen. Årsaken…
Les mer

Unge loses gjennom skole og inn i arbeid

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) starter i 2011 et 3-årig…
Les mer

Ny veileder om arbeid mot mobbing

Utdanningsdirektoratet har nå utarbeidet en ny veileder som skal være til hjelp for…
Les mer

Hva må gjøres på barnehageområdet?

Kommunene må være seg bevisst ansvaret som barnehagemyndighet: Kommunen er lokal…
Les mer

Hva må gjøres på skoleområdet

Kommunene har etter opplæringsloven § 13-1 plikt til å sørge for grunnskoleopplæringen…
Les mer

God utdanning på gården

Et alternativ til den læring som foregår på skolen, kan være å benytte bondegårder som et…
Les mer

Hva gjorde kommunene i 2009?

Fylkesmannen stilte i 2009 følgende kontrollspørsmål til kommunene: Hvilket system har…
Les mer