Steg 9: God utdanning

God utdanningPartene anerkjenner barnets rett til utdanning, og med sikte på å oppnå denne rett gradvis og på grunnlag av like muligheter skal de særlig:

a) gjøre grunnutdanningen obligatorisk og gratis tilgjengelig for alle

b) oppmuntre utviklingen av forskjellige former for videregående opplæring, herunder allmennfaglig og yrkesfaglig opplæring, gjøre dem tilgjengelige og oppnåelige for ethvert barn, og treffe egnede tiltak som f.eks. innføring av gratis undervisning og tilbud om økonomisk støtte ved behov

c) med alle egnede midler gjøre høyere utdanning tilgjengelig for alle på grunnlag av den enkeltes evner

d) gjøre informasjon og veiledning om undervisning og fagopplæring tilgjengelig og oppnåelig for alle barn

e) treffe tiltak for å oppmuntre til regelmessig skolegang og for å redusere antallet av dem som ikke fullfører skolegangen

 

Partene skal treffe alle egnede tiltak for å sikre at skolens disiplin utøves på en måte som er forenlig med barnets menneskeverd og i samsvar med denne konvensjonen.

(FN's Barnekonvensjon - artikkel 28)

 

Nulltoleranse for mobbing

Fra høsten vil endringene i kapittel 9A i opplæringsloven tre i kraft. Skolene får nå en skjerpet plikt til å gripe inn ved krenkelser som mobbing, vold, trakassering og diskriminering.

Skolene og alle ansatte får nå en aktivitetsplikt som består av
-plikt til å følge med og fange opp
-plikt til å gripe inn
-plikt til å varsle skolens ledelse
-plikt til å undersøke
-plikt til å sette inn tiltak

Dersom elever eller foresatte opplever at skolen ikke gjør nok for at eleven sitt skolemiljø skal være trygt og godt, kan de kontakte Fylkesmannen.

Du finner det nye kapittel 9A her.

nullmobbing.no finner du informasjon om rettigheter og mobbing.